Prawo do odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
PHU TRANSFER
ul Niwa 21
41-250 Czeladź
sklep@odjechanekoszulki.com
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:
_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Numer konta:______________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________
Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
PHU TRANSFER
ul Niwa 21
41-250 Czeladź
sklep@odjechanekoszulki.com
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:
1. _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________